Nguyễn Thanh Tuấn là Kỹ Sư cho ngành : Xử Lý Lún Nghiêng, Nâng Nhà Chống Lún, Di Dời Nhà Nguyên Căn. Nâng Nền Nhà

Di Dời Biệt Thư

Di Dời Biệt Thư

Xử Lý Nhà Bị Nghiêng

Xử Lý Nhà Bị Nghiêng